Uživatelé programu Copernicus

Uživatelé programu Copernicus

Evropa
Jedním z důvodů, proč byl programu Copernicus vytvořen, je podpora evropských politik týkajících se životního prostředí a bezpečnosti. Copernicus je vlastní evropskou kapacitou pro pozorování Země, Evropa má tak jedinečný a nezávislý zdroj rychlých a přesných informací, což je důležité i ze strategického hlediska. Vyšší bezpečnost, kterou Copernicus občanům EU přináší, znamená např. lepší ostrahu hranic, podporu zahraničních misí nebo omezování nelegálních přeshraničních aktivit, které není v kapacitách jednotlivých členských států. Bezplatné zpřístupnění dat z družic Sentinel zároveň podporuje vytváření nových pracovních míst a vytváření nových technologií jak v oblasti pořizování, tak pro zpracování samotných dat. Služby Copernicus jsou využívány i dalšími mezinárodními organizacemi (př. FAO, UNESCO), a to v neziskovém sektoru.

Státní správa (kraje, regiony)
Státní správě může Copernicus přispět zejména pro jednodušší, rychlejší a efektivnější vykonávání své agendy. Rychle dostupné informace za rozsáhlá území zvýší jistotu rozhodovacích procesů (např. včasné a aktuální informace o rozsahu povodní pro záchranáře, ověřování správnosti dotací pro zatravňované plochy, monitorování solárních panelů a boomu solární energetiky a další možnosti kontroly provádění a naplňování národní legislativy). Copernicus svými daty a službami přispěje k lepšímu sledování spravovaného území, životního prostředí a kritické infrastruktury a umožní lepší ochranu obyvatel a majetku. Nová data a technologie rovněž postupně přispěje k vytváření nových pracovních míst, včetně těch vysoce kvalifikovaných. Nezanedbatelnou položkou pak budou i vyšší příjmy státu v podobě daní např. z navazujících služeb vytvářených nad daty z družic Sentinel. Ekonomické přínosy otevřené datové politiky Copernicus shrnuje mimo jiné tato studie.
Další významnou skupinou potenciálních uživatelů jsou kraje a regiony. Různé možnosti regionům nabízí sdružení EURISY (sdružení organizací z oblasti kosmických aplikací) a NEREUS (Sdružení Evropských regionů využívajících kosmické technologie). Konkrétní příklady využití Copernicus v regionech naleznete v této publikaci.

Analýza využití DPZ na MŽP

Soukromý sektor
Volně dostupná data z družic Sentinel mají velký potenciál pro rozvoj trhu služeb nad těmito daty. Základní služby programu a jeho některé další aspekty (např. zapojení uživatelů, využívání dat) jsou vyvíjeny prostřednictvím projektů, do kterých se soukromé subjekty mohou zapojovat.
Akademická a výzkumná sféra
Nedílnou součástí uživatelské komunity dat Copernicus je akademická a výzkumná aféra, která v prostředí České republiky využívá a zpracovává data Copernicus častěji, než je tomu v případě soukromých firem. Zpřístupněním snímků družic Sentinel univerzity a výzkumné organizace získají zdroj dat pro vědecké i studentské práce a experimenty a mohou se, stejně jako soukromý sektor, podílet na řadě vědeckovýzkumných projektů z oblasti Copernicus. Příležitostí pro studenty je soutěž Copernicus Masters, která pomáhá projektům a aplikacím z oblasti dálkového průzkumu Země s komerční realizací zajímavých nápadů.

Široká veřejnost
Veřejnost může těžit především ze služeb vytvářených nad daty Copernicus pro každodenní využití, které má např. ve formě aplikace ve svém chytrém telefonu. Občan se tak velmi rychle dozví např. zda je voda v jeho oblíbené přehradě dnes vhodná ke koupání, zda je pro astmatiky v daný den doporučeno kvůli vysoké koncentraci smogu vycházet ven, apod. Díky fungujícím základním službám Copernicus má současně lepší přístup k informacím o životním prostředí v lokalitě, kde žije, i vyšší bezpečnost (např. díky službě krizového řízení Copernicus).