Infrastruktura

Infrastruktura

Kosmická komponentaIn-situ komponentaSlužby programu Copernicus

Kosmická komponenta
Informace programu Copernicus jsou vytvářeny na základě družicových dat (kosmická komponenta) a pozemních měření (in-situ komponenta). 
Hlavní kosmickou komponentou programu je skupina družic Sentinel. V roce 2014 byla Evropskou unií vypuštěna první družice Sentinel – Sentinel 1A, čímž započal proces, během kterého bude do roku 2030 vypuštěno na oběžnou dráhu Země přibližně 20 družic. Všechny družice Sentinel splňují vysoké nároky na sběr konzistentních a nezávislých údajů pro službu Copernicus.
Program Copernicus také benefituje z již existující vesmírné infrastruktury, která byla vybudována Evropskou vesmírnou agentura (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), členskými státy EU, dalšími státy i komerčními subjekty.

In-situ komponenta
Nezbytnou součástí programu Copernicus je síť pozemních měřících zařízení na zemi, ve vzduchu i ve vodním prostředí. In-situ (tzn. místní nebo na místě) komponentu zajišťují pro účely programu Copernicus jednotlivé členské státy. Infrastrukturu této komponenty spravuje velké množství národních veřejných institucí. Měřící zařízení jsou umístěna například na březích řek, jsou neseny meteorologickými balóny vzduchem, tažené loďmi po moři nebo plavou v oceánu. Údaje z in-situ komponenty se používají převážně pro validaci družicových dat, či jejich případné doplnění, což je klíčové pro poskytování spolehlivých a konzistentních údajů.

Služby programu Copernicus
Hlavním účelem jednotlivých služeb programu Copernicus je kombinace družicových dat s daty z komponenty in-situ a jejich transformace na informace nebo produkty, které jsou aplikovatelné v nejrůznějších oblastech. Data jsou zpracována, analyzována, integrována do dalších zdrojů a následně ověřována. Soubory dat jsou archivovány a postupně upravovány tak, aby byly kompatibilní a lehce vyhledatelné, což umožňuje jejich ověřování, porovnávání v průběhu času, pozorování změn a hledání souvislostí. Je tak možné získat velice přesné předpovědi a modely týkající se například ovzduší nebo oceánů.
Výše popsaným úkonům, které zvyšují hodnotu dat a mění je na cenné informace, se věnují jednotlivé služby programu Copernicus, které pokrývají šest hlavních tematických oblastí:

Klimatické změny

Více informací ►

Krizové řízení

Více informací ►

Mořské prostředí

Více informací ►