Krizové řízení

Služba pro krizové řízení

Služba Copernicus pro krizové řízení (Copernicus EMS) poskytuje přesné geoprostorové informace, které napomáhají k včasné reakci na krizové situace, ať už jde o přírodní katastrofy nebo o mimořádné situace způsobené člověkem. Tyto informace jsou odvozené z družicového dálkového průzkumu Země a doplněné dostupnými datovými zdroji in situ nebo otevřenými datovými zdroji.

EMS Copernicus se skládá ze dvou komponent:
a) Komponenta mapování (Copernicus EMS – Mapping) Služba má pokrytí po celém světě. Orgánům civilní ochrany a humanitárním organizacím poskytuje mapy, které jsou tvořeny na základě družicových snímků. Produkty vytvářené touto službou lze použít v té podobě, v jaké jsou poskytovány (např. jako digitální nebo tištěné mapové výstupy) nebo je lze rovněž kombinovat s jinými zdroji dat (např. jako soubory digitálních funkcí v geografickém informačním systému) s cílem podpořit geoprostorové analýzy a rozhodovací procesy krizových manažerů. Služba CEMS – mapování je schopna podporovat všechny fáze cyklu krizového řízení: připravenost, prevenci, snižování rizika katastrof, reakci na mimořádné události a obnovu. Služba je plně funkční od 1. dubna 2012 a je provozována Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC).

b) Komponenta včasného varování EMS Copernicus se skládá ze tří různých systémů:
Evropský systém varování před povodněmi (EFAS) – poskytuje přehled o probíhajících a až 10 dní předem předpovězených povodních v Evropě.
Evropský informační systém pro lesní požáry (EFFIS) – poskytuje informace v reálném čase i zpětně o režimech lesních požárů v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe.
Výzkumná stanice sucha v Evropě (EDO) – poskytuje Evropě včasná varování a důležité informace o suchu.

Globální systém varování před povodněmi (GloFAS), Globální informační systém pro lesní požáry (GWIS) a Výzkumná stanice pro globální sucho (GDO) doplňují předchozí tři výše uvedené systémy na globální úrovni.

Služba je poskytována zdarma. Využívat ji mohou pouze oprávnění uživatelé a to ve třech různých režimech:

    Urgentní režim – je určen pro činnosti spojené s řízením mimořádných situací, které vyžadují okamžitou reakci. V tomto režimu je možné získat podkladové mapy se základním topografickým obsahem, které uživateli poskytnou rychlý souhrn známých informací o území zasaženém katastrofou nejlépe těsně předtím, než k události došlo. Dále mohou být poskytnuty mapy informující o rozsahu katastrofy, postupu jejího šíření a stupni postižení (příkladem může být mapa oblasti postižené zemětřesením s počtem poškozených budov na danou plochu). Požadovaná data jsou dodána na základě požadavku v řádu několika hodin až dnů (podle požadované podrobnosti služeb), přičemž tato služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně kterýkoli den v roce.
      Podpůrný režim – je určen pro podporu činností souvisejících s řízením mimořádných událostí, které se nevztahují k okamžitému posouzení rizika před nebo během katastrofy. Produkty v rámci podpůrného režimu slouží zejména pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. Mapy nevznikají v reakci na událost, jejich vyhotovení proto trvá v řádu týdnů až měsíců a nejsou dostupné nepřetržitě, jak je tomu v případě předchozího režimu. Uživatel si může vybrat produkt se standardní strukturou nebo pro něj může být vytvořen produkt na míru na základě jeho požadavků. Získané mapy mohou poskytnout informace užitečné pro snížení rizika ohrožení katastrofou, pomoci při plánování postupů v ohrožených oblastech (např. pro vytváření evakuačních plánů) nebo při podrobném hodnocení dopadů katastrofy.
       Režim rekonstrukce – je určen pro rekonstrukci po katastrofě

Využití služby v ČR
Autorizovaným uživatelem za Českou republiku je Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které spadá pod Ministerstvo vnitra. První úspěšná aktivace služby krizového řízení v České republice (v urgentním režimu) proběhla v souvislosti s povodněmi v červnu r. 2013; výsledné mapy a data jsou volně dostupné ke stažení.

V podpůrném režimu byla služba využita v České republice v srpnu 2013, kdy byly díky její aktivaci získány mapové podklady pro podporu štábního cvičení RESTART 2013, které probíhalo na území třech krajů (mapy je možné si prohlédnout a stáhnout zde).

Více informací se dozvíte na webových stránkách služby EMS nebo v informačním letáku:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek