Národní sekretariát GEO/Copernicus

Národní sekretariát GEO/Copernicus

Ministerstvo životního prostředí ČR v souladu s usnesením vlády ČR č. 303 ze dne 19. dubna 2017 ustanovilo a řídí meziresortní pracovní orgán Národní sekretariát GEO/Copernicus. Sekretariát je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra životního prostředí a členů Sekretariátu pro oblast pozorování Země programu Evropské unie Copernicus a jeho partnerů, a zároveň mezinárodní iniciativy GEO a dalších souvisejících kosmických aktivit. Mandát a hlavní aktivity národního sekretariátu určuje jeho Statut.

Hlavním cílem Národního sekretariátu je koordinace aktivit GEO a Copernicus v ČR, zajištění implementace obou programů a obecná podpora využívání dat a služeb Copernicus v ČR.

Hlavní úkoly Národního sekretariátu:

1) koordinace, zajištění podpůrných aktivit a sledování strategických směrů na národní úrovni v rámci programu Copernicus, resp. GEO a jejich partnerů,
2) koordinace, projednání, zaujímání stanovisek a následného vypracování a schvalování instrukcí, mandátů, rámcových pozic pro mezinárodní jednání k zajištění programu Copernicus, GEO a dalších prioritních oblastí,
3) koordinace zastoupení ČR v souvisejících výborech EU a partnerských mezinárodních organizacích s přesahy programu Copernicus, resp. GEO,
4) doporučení k zapojení ČR do nových iniciativ v návaznosti na trendy a implementaci programu Copernicus, resp. GEO,
osvěty, propagace a prosazování využívání dat a informací získaných z programu Copernicus na národní úrovni v oblasti působnosti složek státu a institucích veřejné správy, ale i prostřednictvím zapojení komerčního a akademického sektoru,
5) předávání informací, sledování a vyhodnocování společných potřeb jednotlivých organizačních složek na národní úrovni ve využití dat a informací z pozorování Země,
6) organizování konferencí, seminářů a dalších odborných osvětových a propagačních akcí na podporu programu Copernicus, resp. GEO a souvisejících iniciativ s podmínkou zajištění odpovídajícího finančního krytí osvětových akcí,
7) reportingu o své činnosti Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity Vlády ČR a dalším složkám státu dle působnosti.

Členové Národního sekretariátu

Sekretariát je tvořen předsedou, místopředsedou, tajemníkem, řádnými a mimořádnými členy, případně hosty. Schůze řádných členů se koná měsíčně, schůze mimořádných členů potom kvartálně. Od února 2020 je Sekretariát spravován agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. 

Řádní členové jsou jmenovaní zástupci:
a) Ministerstva dopravy ČR, spolugestora programu Copernicus,
b) Ministerstva životního prostředí
c) Ministerstva zemědělství ČR,
d) Českého hydrometeorologického ústavu,
e) Přírodovědecké fakulty University Karlovy,
f) Vzdělávací kanceláře ESA ESERO ČR,
g) Podnikatelského inkubátoru ESA BIC Czech Republic.

Mimořádní členové jsou jmenovaní zástupci dalších ústředních správních úřadů:
a) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
b) Ministerstva vnitra ČR,
c) Ministerstva obrany ČR,
d) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
e) Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
f) Úřadu vlády ČR,
g) Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost,
h) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
i) České geologické služby,
j) Státního zemědělského intervenčního fondu,
k) Akademie věd ČR,
l) Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity,
m) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
n) Fakulty stavební Českého vysokého učení technického
o) Fakulty zemědělské Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
p) Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
q) zástupci krajských úřadů.

Řízení programu Copernicus

Program Copernicus byl zřízen jako nástupce programu GMES Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 377/2014. Toto nařízení nastavuje principy řízení programu, resp. delegace pravomocí, definuje základní komponenty programu a stanovuje maximální výši financování programu Copernicus pro období 2014 až 2020. 

Na úrovni EU zajišťují fungování programu Copernicus Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír – DG DEFIS, konkrétně oddělení „Earth Observation Unit“. Pro koordinaci všech zúčastněných stran v programu Copernicus a jako poradní výbor Evropské komise byl zřízen Výbor pro Copernicus (Copernicus Committee), který tvoří zástupci jednotlivých členských států EU a zapojených evropských i mezinárodních institucí. Výbor se může scházet v různých formacích, jednou z nich je tzv. Výbor pro bezpečnost (Security Board), který řeší bezpečnostní aspekty programu Copernicus. Výboru pro Copernicus je nápomocné Fórum uživatelů (Copernicus User Forum), zejména při shromažďování a zohledňování uživatelských požadavků na program Copernicus, ověřování souladu služeb Copernicus a koordinaci uživatelů z veřejného sektoru.

Celý program koordinuje a spravuje Evropská komise. Je prováděn v partnerství s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a společností Mercator Océan.

Historie Copernicus v ČR

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1469 z 20. prosince 2006 vyjádřila souhlas s účastí ČR v programu GMES/Copernicus a se zapojením ČR do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země GEOSS. Hlavním koordinačním orgánem ČR pro oblast Copernicus je od r. 2010 Národní sekretariát GEO/Copernicus.
Národní sekretariát GEOSS/GMES (NS) byl zřízen Příkazem ministryně životního prostředí č. 18/2010 jako mezirezortní orgán Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke každodenní koordinaci odborných aktivit mezinárodních programů GEOSS a GMES. Národní sekretariát zahájil svou činnost v listopadu 2010. Národní gescí bylo pověřeno Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle zástupců gesčních rezortů se od počátku vzniku NS jeho činnosti aktivně účastnili zástupci CENIA a ČHMÚ. Od r. 2011 se jednání a činnosti Národního sekretariátu účastní rovněž zástupce Ministerstva dopravy.
Od r. 2010 Národní sekretariát pravidelně jednou za tři roky zpracovává zprávu u zapojení ČR do programů GEO a Copernicus, která je předložena a následně schvalována usnesením Vlády ČR.
Spolu s přejmenováním programu z GMES na Copernicus a novým nařízením pro fungování Copernicus pro období 2014 – 2020 došlo k transformaci NS GEOSS/GMES na NS GEO/Copernicus, jehož činnost je definována v jeho Statutu. Usnesením Vlády č. 103 z 19. 2. 2014 zároveň došlo ke změně gesce zainteresovaných rezortů – gestory programu Copernicus jsou nyní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Gestory za oblast GEOSS jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy.