Území

Služba pro monitorování území

Služba Copernicus pro monitorování území (CLMS) je spolukoordinována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a je v provozu od roku 2012.

Služba poskytuje geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách, využití území nebo stavu vegetace a vodním cyklu, které mají široké spektrum využití:
• Územní a městském plánování
• Lesní a vodní hospodářství, zemědělství
• Bezpečnost potravin
• Ochrana a obnova přírody
• Rozvoj venkova
• Evidence ekosystémů
• Zmírňování nebo přizpůsobování se změně klimatu

Služba je rozdělena na čtyři hlavní složky:

Globální složka
Poskytuje řadu bio-geofyzikální produktů o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku se středním a nízkým prostorovým rozlišením. Tyto produkty se používají k monitorování vegetace, koloběh vody a úspory energie. K využívání produktů globální komponenty je možné se zaregistrovat. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách.

Panevropská složka
Zabývá se mapováním krajinného pokryvu a využití území. Poskytuje informace o jejich změnách a charakteristikách. Produkuje mozaiku satelitních dat a vrstvy Corine Land Cover a High Resolution Layers. Součástí produktu jsou i informace o nepropustném povrchu, zalesnění, přírodních pastvinách, mokřadech a trvalých vodních útvarech. Vrstvy Corine Land Cover pro území České republiky jsou k dispozici ke stažení zdarma na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.

Lokální složka 
Cílem teto složky je tematické mapování oblastí, tzv. hot-spotů, které jsou náchylné ke konkrétním environmentálním problémům. Mezi mapované oblasti patří např. příbřežní zóny podél evropské říční sítě (Riparian Zones), pobřežní oblasti (Coastal Zones) a lokality NATURA 2000. Služba také poskytuje podrobné informace o krajinném pokryvu a využití území ve větších evropských městech (Urban Atlas).

Komponenta in-situ – Síť pozemních měřících zařízení
Všechny služby Copernicus potřebují přístup k datům in-situ, aby bylo zajištěno účinné a efektivní využívání dat z kosmické komponenty programu Copernicus. Kromě údajů poskytovaných zúčastněnými zeměmi sem patří také referenční data dálkového průzkumu z přispívajících misí zaměřených na území Evropy, které vytvářejí mozaiku satelitního obrazu ve vysokém a velmi vysokém rozlišení (například digitální model terénu EU-DEM).
Kromě výše uvedených složek je právě zřizována nová evropská aktivita, která bude měřit pohyby půdy, včetně sesuvů a poklesů, jakožto i její deformace. Aktuální vývoj naleznete na webových stránkách CLMS.

Více informací se dozvíte na  webových stránkách služby CLMS  nebo v informačním letáku:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek