GEO a GEOSS

GEO


GEO je mezinárodní iniciativa, do které je zapojeno přes 100 států a více než 100 mezivládních, mezinárodních a regionálních organizací. Její vizí je budoucnost, ve které jsou rozhodnutí a kroky ve prospěch lidstva činěny na základě koordinovaných, komplexních a trvalých pozorování Země.

GEO je jedinečná globální síť propojující vládní, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, společnosti, vědce a odborníky, již vytváří inovativní řešení pro globální výzvy, a to v době exponenciálního nárůstu dat, překotného lidského pokroku a změny klimatu, které překračují národní a disciplinární hranice. Nebývalá celosvětová spolupráce odborníků pomáhá identifikovat mezery a omezit duplicitu ve snahách o udržitelný rozvoj a řádný environmentální management.

Komunita GEO společně vytváří globální systém pozorování Země (GEOSS), aby lépe integrovala pozorovací systémy a zajistila sdílení dat propojením existujících infrastruktur pomocí společných standardů. GEOSS zahrnuje více než 400 milionů otevřených datových zdrojů od více než 150 národních a regionálních poskytovatelů, jako jsou např. NASA a ESA, mezinárodní organizace jako WMO či subjekty komerčního sektoru jako Digital Globe.

Ministři vlád členských států GEO se pravidelně scházejí, aby diskutovali o celkovém strategickém směřování. V prohlášení ministrů ze zasedání GEO v Mexico City v roce 2015 se světové špičky zavázaly v nadcházejících desetiletí podporovat otevřené údaje o pozorování Země.

ČR se stala členem iniciativy GEO v roce 2007 na základě Usnesení Vlády ČR z 20. prosince 2006. Pro koordinaci aktivit GEO v ČR slouží Národní sekretariát GEO/Copernicus. Hlavním zástupcem ČR v GEO (tzv. GEO Principal) je Radim Tolasz (ČHMÚ).

GEOSS


Hlavním cílem GEO je vytvoření jednotného globálního systému pro pozorování Země, tzv. Systému systémů pozorování Země – GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který má za cíl odstranění dosavadní roztříštěnosti a duplicit při pozorování Země. Měření a pozorování Země slouží k různým účelům a je využíváno řadou institucí, jež provozují mnoho na sobě nezávislých a navzájem nekoordinovaných systémů. Jednotlivé země by měly postupně sladit své národní zájmy a cíle s aktivitami GEOSS tak, aby finanční zdroje nutné pro provoz měřících a pozorovacích systémů byly cíleně využívány tam, kde základní datové zdroje vznikají.

Tento „systém systémů“ prostřednictvím platformy GEOSS (dříve GCI) proaktivně propojuje stávající a plánované pozorovací systémy po celém světě a napomáhá identifikovat existující mezery, kde je zapotřebí vývoje systémů nových. Cílem je prosazovat společné technické normy, aby bylo možné údaje z tisíců různých nástrojů kombinovat do soudržných datových souborů. 

GEOSS Portal nabízí uživatelům přístupový bod pro vyhledávání a získávání dat, snímků a analytických softwarových balíčků relevantních pro všechny části světa. Propojuje uživatele s existujícími databázemi a portály a poskytuje spolehlivé, aktuální a uživatelsky přívětivé informace, které jsou zásadní pro výkonné orgány a krizové manažery.

Pro uživatele s omezeným přístupem na internet nebo zcela bez něj jsou podobné informace dostupné prostřednictvím telekomunikačních satelitů GEONETCast.