2. národní uživatelské fórum GMES/Copernicus

2. národní uživatelské fórum GMES/Copernicus

Na 29 th – 30 th května 2013 2 nd GMES / Kopernikus National User Forum byla organizována ve spolupráci s CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo životního prostředí České republiky a technologické centrum ASCR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus – krizové řízení, půda, atmosféra a změna klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků z vládního sektoru, soukromého sektoru a akademické sféry. Znovu jsme přivítali zástupce evropských institucí – Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a Společného výzkumného střediska Evropské komise.

První konferenční den byl věnován vývoji situace programu Copernicus v České republice z národního i evropského pohledu. Prezentace byly zaměřeny na současný stav a novinky v oblasti programu Copernicus, na evropské vesmírné aktivity, propojení programu Copernicus s výzkumem a vývojem a přínosy programů FP7 a Horizon2020. Evropská komise vyzdvihla podporu českých uživatelů – Komise požaduje aktivní přístup, účast a sdílení uživatelských nápadů. V roce 2014 vstoupí program Copernicus do provozní fáze spojené se změnou financování – program bude mít svůj vlastní rozpočet v rámci víceletého finančního rámce Evropské unie. Druhý den konference byly vyslechnuty praktické prezentace o využití satelitních a in-situ dat.

Praktický workshop krizového řízení jako první provozní služby Copernicus byl zaměřen na zavedení spěchového a nenávratného mapování krizové situace včetně nácviku samotné aktivace. Možnosti účasti v evropských asociacích a iniciativách byly představeny v paralelním workshopu regionálních aktivit GMES / Copernicus. Byla také představena evropská soutěž Copernicus Masters 2013 a jejích 9 nových výzev.

Přechod programu Copernicus do provozní fáze také přináší nové příležitosti pro podnikání v oblasti dálkového průzkumu Země. Panelová diskuse věnovaná tomuto tématu představila možnosti finanční podpory a poradenství pro začínající podniky. Změna financování programu Copernicus bude mít rovněž dopad na vnitrostátní úroveň. Panelová diskuse o přípravě konceptu implementace GMES / Copernicus v České republice přišla s návrhem řešení souvisejících s existujícími granty a programy na národní a evropské úrovni. Diskutovalo se také o rozšíření Národního sekretariátu GEOSS / GMES o zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Očekávané spuštění prvních satelitů Sentinel v roce 2014 způsobí významný posun v programu Copernicus. Tato konference prokázala připravenost českých uživatelů na nová data a následné služby. Doporučujeme vám rozvíjet spolupráci navázanou na konferenci a doufáme, že se promítne do nových projektů a příležitostí, které přináší Copernicus.
Pro účely vytváření sítí byl vytvořen seznam účastníků konference se stručnými informacemi o jejich pracovním rozsahu. Doufáme, že tento dokument usnadní vaši komunikaci v oblasti dálkových průzkumů a prostorových dat a pomůže navázat nové kontakty. Děkujeme také za veškerou doručenou zpětnou vazbu .

Fotografie

Prezentace

Sekce 1: Aktuální stav a novinky o GMES / Copernicus

Simona Losmanová (CENIA): Copernicus – nový směr GMES?

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Cíle a priority kosmických aktivit v Evropě

Ondřej Mirovský (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): Výzkum a vývoj v GMES / Copernicus

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Očekávané socioekonomické přínosy GMES / Copernicus a příležitosti pro průmysl

Sekce 2: Aktuální stav GMES / Copernicus v EU

Astrid-Christina Koch (EC – DG ENTR – Copernicus Unit): Pohled EK na GMES / Copernicus

Alessandra Tassa (ESA): GMES / Copernicus Space Component: stav a perspektivy

Richard Francis (EUMETSAT): Zapojení EUMETSAT do programu GMES / Copernicus

Hans Dufourmont (EEA): Činnosti EEA v GMES / Copernicus

Sekce 3: Služby GMES / Copernicus – pozemky

Jiří Kvapil (CENIA): Corine Land Cover 2012

Filip Hájek (Ústav lesního hospodářství): Fotogrametrie a dálkové snímání ve 2. období české národní inventarizace lesů

Veronika Kopačková (Český geologický průzkum): Geologické aplikace založené na družicových datech, další potenciál dat GMES / Copernicus

Vilém Pechanec (Univerzita Palackého): GMES / Copernicus v analýze vlivu povrchové heterogenity na stanoviště

Sekce 4 – Ignite talks

Martina Duerauer (IIASA) (Geo-Wiki.org): Webové nástroje pro ověřování údajů o krajinném pokryvu

Carlos Granja (ČVUT): Sledovač částic a detektor záření SATRAM v družici ESA Proba-V a částicovém dalekohledu pro mikrosatel satelitu RISESAT

Vladimír Holubec (České vysoké učení technické): Prezentace mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země

Mikko Strahlendorff (finský meteorologický ústav): Rozhodnutí finské vlády finančně podporovat politiku veřejných a otevřených dat pro veřejné instituce

Jaroslav Valůch (pohotovostní pracovní skupina): Občan 2.0 – Participační mapování a monitorování

Sekce 5 – Panelové diskuse

Simona Losmanová (CENIA): Příprava koncepce implementace GMES / Copernicus v České republice

Dana Slavíková (CzechTrade): Podpora podnikání v oblasti exportu

Ladislav Macka (Českomoravská záruční a rozvojová banka): Státní programy podpory MSP prostřednictvím finančních nástrojů

Luboš Kučera (GISAT): Copernicus v podnikání a aplikacích

Sekce 6: Služby GMES / Copernicus – atmosféra a změna klimatu

Jan Horálek (Český hydrometeorologický ústav): Poskytování in-situ dat o kvalitě ovzduší a jejich využití v kombinaci s modelovanými a satelitními daty

Jana Kontrošová (Ministerstvo životního prostředí): Změna klimatu na národní úrovni

Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav): Aktivity GEO a možnosti pro Českou republiku

Workshopy

Správa nouzového stavu Copernicus: přehled služeb

Jan Kučera (JRC): GIO-EMS – Jeden rok provozu

Agata Priolo, Domenico Grandoni (e-GEOS): Počáteční operace GMES (GIO): Služba nouzového řízení – mapování v režimu Rush

Jan Kolomazník (GISAT): Nouzová služba NER-RUSH

Pavel Skála (Geografická služba Armády České republiky): Vojenská geoprostorová podpora v krizovém řízení

Oldřich Mašín (Pardubický kraj): RESTART 2013

Regionální aktivity GMES / Copernicus

Lara Schaflinger (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen): Copernicus Masters 2013

Stefaan De Mey (EURISY): Uživatelský program EURISY

Roya Ayazi (NEREUS): NEREUS

Luboš Kučera (GISAT): GMES4REGIONS