Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Program Copernicus - základní informace

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS. V rámci programu Copernicus je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím. Během iniciační fáze, která probíhala v letech 2011 - 2013, byla připravována datová politika programu, s rokem 2014 vstoupil Copernicus do plně operační fáze.

 

Uživatelé

Hlavními předpokládanými uživateli výstupů programu Copernicus jsou tvůrci politik a orgány veřejné správy, kteří mohou na základě informací poskytovaných programem Copernicus lépe rozhodovat o otázkách z oblasti životního prostředí či pružně reagovat v případě přírodních katastrof a humanitárních krizí. Primárními uživateli služeb Copernicus je Evropská unie především pro tvorbu svých politik, využívají je ale i další mezinárodní organizace (např. FAO, WMO a další).

Další uživatele dat a služeb Copernicus tvoří i akademická a výzkumná sféra, soukromé firmy a může z nich těžit i široká veřejnost. Nad poskytovanými daty mohou být vybudovány navazující služby, uzpůsobené podnikatelským potřebám veřejnosti. Copernicus má proto i velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst, ekonomický růst a inovace, jak bylo prokázáno vybranými ekonomickými studiemi (např. studie EARSC - text nebo krátké video).

 

Struktura Copernicus

Program Copernicus tvoří tři základní komponenty:

Copernicus služby

Kosmická komponenta

In-situ komponenta

 

 

 

 

Kosmickou komponentu tvoří družice Sentinel 1 - 5, spolu s tzv. přispěvatelskými misemi od různých kosmických agentur. Pozemní (in-situ) komponenta se skládá z dat z pozorovacích sítí v jednotlivých členských státech EU. Služby Copernicus se zaměřují na šest tematických oblastí - území, mořské prostředí, atmosféra, bezpečnost, krizové řízení a změna klimatu.

Copernicus je řízen Evropskou komisí, provoz a vývoj vesmírné komponenty má na starosti Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) ve spolupráci s Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a in-situ komponentu koordinuje Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency, EEA). Implementací jednotlivých služeb, resp. jejich komponent, jsou pověřeny vybrané evropské instituce: Evropská agentura pro životní prostředí pro panevropskou a lokální komponentu služby monitorování území, Společné výzkumné středisko EK (JRC) pro službu krizového řízení a globáolní komponentu služby monitorování území, Evropské centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) pro služby atmosféra a změna klimatu a Mercator Ocean pro monitorování mořského prostředí

 

Historie a vývoj Copernicus

Myšlenka na vytvoření programu GMES se zrodila v květnu 1998, kdy se představitelé institucí zabývajících se kosmickým výzkumem sešli v italském Bavenu. Z tohoto setkání vzešel tzv. Bavenský manifest - výzva k dlouhodobému závazku na vývoj služeb monitorování životního prostředí, založených na družicovém pozorování Země.

Hlavním impulsem pro vznik programu Copernicus na politické úrovni byl summit Evropské Rady v Göteborgu v červnu 2001, kde byl formulován požadavek na vytvoření vlastních evropských kapacit pro pozorování Země. Sdělením Evropské komise (COM(2001)609) z října 2001 byl zveřejněn akční plán pro rozvoj GMES v období 2001 - 2003.

V říjnu 2002 byla definována bezpečnostní složka GMES (podrobně popsáno v dokumentu Pracovní skupiny GMES pro bezpečnost). Akční plán pro GMES v období 2004 - 2008 byl vydán v únoru 2004 jako sdělení Evropské komise COM(2004)65.

Ve sdělení Evropské komise COM(2005)565 GMES: od koncepce ke skutečnosti byly stanoveny základní služby GMES - území, mořské prostředí a krizové řízení - tzv. prioritní služby (fast track services). Jako další, pilotní služby, byly identifikovány atmosféra, bezpečnost a změna klimatu.

K 1. červenci 2006 byla rozhodnutím Komise C(2006)673 byla ustanovena GMES Bureau, pověřená koordinací aktivit GMES/Copernicus uvnitř Evropské komise a zároveň směrem k dalším partnerům.

V květnu 2007 byl GMES identifikován jako vlajkový program evropské kosmické politiky COM(2007)212.

V září 2008 byly oficiálně spuštěny tři prioritní služby a dvě pilotní služby v předoperační verzi. O dva měsíce později byly sdělením Komise COM(2008)748 GMES: dbáme o bezpečnější planetu ustanoveny základy pro další diskuse ohledně financování, provozní infrastruktury a efektivního řízení GMES.

Návrh nařízení o předoperační fázi GMES byl představen v květnu 2009; nařízení "o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)" vešlo v platnost v listopadu 2010. V dalším sdělení Komise COM(2011)831 z listopadu 2011 byl nastaven rámec pro provoz GMES po roce 2014.

Dne 11. prosince 2012 došlo ve spojení s přechodem na operační fázi programu k přejmenování GMES na Copernicus. Nařízení č. 377/2014 zavádějící program Copernicus a rušící původní nařízení 911/2001 vešlo v platnost 24. dubna 2014. Toto nařízení doplňuje nařízení v přenesené pravomoci č. 1159/2013 o licenční a registrační podmínky pro uživatele včetně omezení přístupu k datům. Copernicus je pro období 2014-2020 financován prostřednictvím Víceletého finančního rámce Evropské unie. První družice programu Copernicus, Sentinel 1, byla vypuštěna na oběžnou dráhu 3. dubna 2014.

 

Časová osa vývoje programu Copernicus od úvodní iniciativy po zprovoznění programu

Zdroj: www.czechspaceportal.cz, http://wikipedia.org, www.eumetsat.int, www.copernicus.eu