Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Monitorování území

Služba Copernicus pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service) poskytuje geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách ve vztahu například ke stavu vegetace nebo koloběhu vody. Využití těchto informací je pak možné v širokém spektru aplikací, jako je územní plánování, lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství a zajištění potravin, apod. Služba monitorování území je v provozu od roku 2012, všechna data publikovaná v rámci této služby jsou volně k dispozici na stránce http://land.copernicus.eu/. Téma je rozděleno do čtyř hlavních složek:

 

Globální komponenta

Globální složka poskytuje řadu bio-geofyzikální produktů o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku se středním a nízkým prostorovým rozlišením. Tyto produkty se používají k monitorování vegetace, koloběh vody a úspory energie. K využívání produktů globální komponenty je možné se zaregistrovat. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách.

 

Panevropská komponenta

Pan-evropská složka poskytuje informace o krajinném pokryvu a využití území (LC / LU), jejich změnách a charakteristikách. Složka je koordinována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a produkuje mozaiku satelitních dat, dále vrstvy Corine Land Cover a High Resolution Layers. Součástí jsou informace o nepropustném povrchu, lesech, přírodních pastvinách, mokřadech, a trvalých vodních útvarech. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách. Vrstvy CORINE Land Cover pro území České republiky jsou k dispozici ke stažení zdarma na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.

 

Lokální komponenta 

Lokální složka se zaměřuje na oblasti, které jsou náchylné na konkrétní environmentální výzvy a problémy. Složka je koordinována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a jejím cílem je poskytovat konkrétní a podrobnější informace, které doplňují informace získané prostřednictvím pan-evropské složky. Patří sem podrobné informace o krajinném pokryvu a využití území ve větších evropských městech (Urban Atlas), příbřežních zónách podél evropské říční sítě (Riparian Zones) a lokality NATURA 2000. V budoucnu budou součástí i mapy pobřežních oblastí. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách.

 

In-situ data

Čtvrtou složkou jsou in-situ data. Všechny služby Copernicus potřebují přístup k in-situ datům, aby mohly zajistit účinné a efektivní využívání dat z kosmické komponenty Copernicus. Kromě údajů poskytnutých zúčastněnými zeměmi sem patří také data dálkového průzkumu, která poskytují celoevropská referenční data, jako je například digitální model terénu (DEM). Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách.

 

Další informace o službě monitorování území naleznete na http://land.copernicus.eu/.