Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Historie Copernicus v ČR

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1469 z 20. prosince 2006 vyjádřila souhlas s účastí ČR v programu GMES/Copernicus a se zapojením ČR do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země GEOSS. Hlavním koordinačním orgánem ČR pro oblast Copernicus je od r. 2010 Národní sekretariát GEO/Copernicus, tvořený zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, CENIA a ČHMÚ.

Usnesením Vlády České republiky č. 229 z 2. 3. 2009 byla vládou schválena zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země (GEOSS) a účasti České republiky na programu GMES.

Národní sekretariát GEOSS/GMES (NS) byl zřízen Příkazem ministryně životního prostředí č. 18/2010 jako mezirezortní orgán Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke každodenní koordinaci odborných aktivit mezinárodních programů GEOSS a GMES. Národní sekretariát zahájil svou činnost v listopadu 2010. Národní gescí bylo pověřeno Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle zástupců gesčních rezortů se od počátku vzniku NS jeho činnosti aktivně účastnili zástupci CENIA a ČHMÚ. Od r. 2011 se jednání a činnosti Národního sekretariátu účastní rovněž zástupce Ministerstva dopravy.

Od r. 2010 Národní sekretariát pravidelně jednou za tři roky zpracovává zprávu u zapojení ČR do programů GEO a Copernicus, která je předložena a následně schvalována usnesením Vlády ČR.

Spolu s přejmenováním programu z GMES na Copernicus a novým nařízením pro fungování Copernicus pro období 2014 - 2020 došlo k transformaci NS GEOSS/GMES na NS GEO/Copernicus, jehož činnost je definována v jeho Statutu. Usnesením Vlády č. 103 z 19. 2. 2014 zároveň došlo ke změně gesce zainteresovaných rezortů – gestory programu Copernicus jsou nyní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Gestory za oblast GEOSS jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy.