Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

3. české uživatelské fórum Copernicus

1) Základní informace z konference

2) Závěry z konference

3) Seznam účastníků

4) Program

5) Fotografie

6) Prezentace

7) Postery

 

Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, v letošním roce zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků. Zahraniční zastoupení bylo reprezentováno zejména Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Akce byla v letošním roce zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo vypuštění první družice programu Copernicus, Sentinelu 1A, na oběžnou dráhu (proběhlo 3. dubna 2014). Účastníci konference se dozvěděli základní informace o datech, která bude Sentinel 1 poskytovat, o různých oblastech, ve kterých lze tato data využívat, a získali základní přehled o postupu jejich zpracování. Sentinel 1 byl také konfrontován s již existujícími družicemi a jejich produkty (TerraSAR-X a KOMPSAT-5).

      

Zahájení konference, zprava: Karel Dobeš, náměstek ministra dopravy, Jan Landa, náměstek ministra životního prostředí, Vladimír Fanta, ředitel CENIA

Pozorování Země je v Evropě jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v oblasti kosmických aktivit. Další akceleraci rozvoje sektoru lze očekávat v souvislosti s bezplatně dostupnými daty z družic Sentinel. V návaznosti na zvyšující se konkurenci na trhu dochází k postupnému snižování cen družicových dat, které tvoří podstatnou část ceny nabízených služeb. V případě některých dat k tomuto trendu významně přispěje i systém Copernicus. Stále přetrvávající překážkou brzdící rychlý rozvoj sektoru je nízké povědomí o možnostech dálkového průzkumu Země. S příchodem bezplatně dostupných dat a systematické osvěty potenciálních uživatelů by měla být tato bariéra v budoucnosti minimální. Větší rozvoj využívání dat dálkového průzkumu Země brzdí i relativně nízká ochota financování či kofinancování rozvoje služeb ze soukromých zdrojů, což je důležité téma pro další diskuse a velká výzva pro zainteresované subjekty a hlavní hráče na trhu. Důvodem tohoto stavu je zatím v důsledku ceny služeb stále ještě omezené portfolio uživatelů. V případě využití dat z vědeckých družic pozorování Země je alarmující fakt, že do družicových misí s vědeckovýzkumným zaměřením investuje nejvíce Evropa, avšak jejich data jsou nejvíce využívána mimo ni.

      

Pohled na zaplněný konferenční sál

Důležitou oblastí pro rozvoj Copernicus v ČR jsou navazující služby - aplikace především soukromého sektoru vytvářené nad družicovými daty. Stěžejní otázkou zůstává, jak tyto služby financovat. Tomuto tématu byla věnována část prvního konferenčního dne a vyvolalo živé diskuse. Na úrovni Evropy je Copernicus spojen s programem Horizont 2020; další z možností financování nabízí nový rámec operačních programů pro období 2014 - 2020. Specifické cíle těchto programů podporují přímo rozvoj aplikací nad daty Copernicus, např. Operační program Doprava II, nebo obecněji využívání družicových dat zejména pro monitorování životního prostředí. Na národní úrovni se nabízí nástroje TAČR v programech EPSILON a DELTA. Příležitostí pro studenty i začínající podnikatele je soutěž Copernicus Masters, podporující vytváření aplikací nad družicovými daty.

      

Sekce na téma Copernicus v EU

Program Copernicus s rokem 2014 vstupuje do své provozní fáze. Legislativním rámcem pro jeho fungování je nové Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 377 ze dne 3. dubna 2014, kterým se Copernicus zavádí. Program má nyní vlastní zdroj financování a po dlouhých přípravách i vlastní kapacitu pro pozorování Země.

3. české uživatelské fórum Copernicus přineslo souhrn potenciálu především radarových dat Copernicus a jejich možných aplikací. Konference nabídla možnost propojení vazeb mezi účastníky konference napříč státní sférou, akademickým i soukromým sektorem na národní, ale i mezinárodní úrovni. Byla odprezentována řada podnětných témat a otevřela se nejedna diskuze nad otázkami programu Copernicus. Mnoho otázek však zůstává nezodpovězených a je tak výzvou, jak koncoví uživatelé nabízená data a informace přijmou a využijí nabízenou příležitost. Doufejme, že na dalším ročníku konference se nám podaří na některé z těchto otázek najít odpovědi.

 

PREZENTACE

Sekce 1: Copernicus v ČR

Lenka Hladíková (CENIA): Evropský program Copernicus: Vstup do operační fáze

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Stručný přehled trendů v oblasti pozorování Země

Ondřej Mirovský (Technologické centrum AV ČR): Space v programu Horizont 2020

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Finanční nástroje pro podporu rozvoje Copernicus v ČR

 

Sekce 2: Copernicus v Evropě

Peter Zeil (Evropská komise): Copernicus – state of play and challenges ahead

Giancarlo Filippazzo (Evropská kosmická agentura): ESA activities for Copernicus: focus on Sentinel–1

Hans Dufourmont (Evropská agentura pro životní prostředí): EEA activities in Copernicus

Ulrike Daniels (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen): The Copernicus Masters – awarding downstream application development

 

Sekce 3: Radarová data a jejich aplikace I

Jana Součková (PřF UK): Radarová data včera a dnes

Minyo Hong (Satrec Initiative): Introduction to KOMPSAT-5

George Vozikis (Airbus DS – GeoIntelligence): TerraSAR-X Improvements In The New Sentinel Era

Juraj Papčo (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Využitie družicových radarových dát na území Slovenska

Pavel Šístek (Český telekomunikační úřad): Problematika přerozdělení rádiového spektra ve vztahu k radarovým misím

 

Sekce 4: Land cover/land use

Jana Bašistová (CENIA): Corine Land Cover 2012: Zhodnocení a předběžné výsledky

Jan Kolomazník (GISAT): Služby Copernicus Land: přehled aktuálního stavu

Jan Pacina (UJEP): Rekonstrukce zaniklé krajiny v českém pohraničí

 

Sekce 5: DPZ v krizovém řízení

Oldřich Mašín (Pardubický kraj): Použití služby krizového řízení Copernicus pro štábní cvičení Pardubického kraje

Lena Halounová (ČVUT): Využití radarových dat pro mapování povodní

Jan Helebrant (Státní úřad radiační ochrany): GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod

 

Sekce 6: Radarová data a jejich aplikace II

Jan Kolomazník (GISAT): Využití optických a radarových dat DPZ v dopravě

Jan Mišurec (Česká geologická služba): Možnosti detekce vertikálních pohybů terénu pomocí dlouhodobé časové řady satelitních radarových dat

Milan Lazecký (VŠB-TUO): Potenciál družicové radarové interferometrie při vyhodnocení negativních dopadů poddolování

 

Sekce 7: Praktický workshop

Přemysl Štych (PřF UK): Projekt EOPOWER – vzdělávání, marketing a výzkum v DPZ

Jana Součková (PřF UK): Úvod do zpracování radarových dat

 

POSTERY

1) Použití služby krizového řízení Copernicus pro štábní cvičení Pardubického kraje (Oldřich Mašín, Pardubický kraj)

2) Možnosti detekce vertikálních pohybů terénu (Jan Mišurec, Česká geologická služba) - 1. MÍSTO

3) Copernicus Masters (Ulrike Daniels,  Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen)

4) Projekt eENVplus (Jarmila Cikánková, CENIA)

5) Distanční měření a informace (Luboš Moravčík, ČHMÚ) - 3. MÍSTO

6) Historie meteorologie a klimatologie v Česku (Luboš Moravčík, ČHMÚ)

7) GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod (Jan Helebrant, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) - 2. MÍSTO

8) Projekt EOPOWER - marketinkové, vzdělávací a výzkumné aktivity v DPZ (Přemysl Štych, PřF UK)

9) Projekt EnviSec (David Vačkář, CzechGlobe)