Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus

1) Základní informace z konference

2) Závěry z konference

3) Seznam účastníků

4) Program

5) Fotografie

6) Prezentace

7) Postery

 

Ve dnech 29. - 30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.

Vlevo: zástupci EK, EUMETSAT, ESA a EEA v zahraniční sekci na téma GMES/Copernicus v EU, vpravo: stánek ESA

První konferenční den byl věnován vývoji situace v programu Copernicus z hlediska národní koordinace a z pohledu hlavních evropských hráčů. Zazněly prezentace zaměřené na současný stav a novinky programu GMES/Copernicus v České republice, ale i na evropské kosmické aktivity, propojení GMES s vědou a výzkumem a přínosy evropských programů FP7 a Horizont 2020. Byla zdůrazněna podpora Evropské komise pro české uživatele Copernicus; Komise očekává jejich aktivní přístup, zapojení a sdílení názorů. S rokem 2014 přechází program Copernicus do operační fáze, s čímž je spojena i změna financování - Copernicus bude mít na rozdíl od iniciační fáze vlastní rozpočet v rámci víceletého finančního rámce EU. Druhý den konference zazněly praktické prezentace o využívání družicových i pozemních dat na odborných pracovištích státní i akademické sféry, zaměřené na využití stávajících a dat a připravenost uživatelů na nová data z družic Sentinel.

Krizovému řízení jako první operační službě Copernicus byl věnován praktický workshop, jehož cílem bylo představit českým uživatelům služby rychlého i podpůrného mapování pro krizové situace včetně nácviku samotné aktivace služby. V paralelním workshopu zaměřeném na regionální aktivity GMES/Copernicus byly představeny možnosti zapojení do evropských sdružení a iniciativ z oblasti družicových dat; rovněž byl představen další ročník soutěže Copernicus Masters a jeho 9 nových výzev.

Vlevo: workshop na téma krizového řízení, vpravo: pokračování workshopu, řešení konkrétního příkladu aktivace služby

Přechod programu Copernicus do operační fáze sebou přináší i nové možnosti pro podnikání v oblasti dálkového průzkumu Země. V rámci panelové diskuse zaměřené na toto téma byly představeny možnosti finanční podpory a poradenství pro začínající firmy. Změna financování Copernicus se projeví rovněž na národní úrovni - panelová diskuse o koncepci implementace programu Copernicus v České republice představila možná řešení v souvislosti s již existujícími dotačními tituly a programy na národní i evropské úrovni. Rovněž bylo diskutováno rozšíření Národního sekretariátu GEOSS/GMES o zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

S očekávaným vypuštěním družic Sentinel v roce 2014 dojde k významnému posunu v programu Copernicus. Konference prokázala připravenost českých uživatelů na nová data a s nimi spojené služby. Budeme rádi, pokud se spolupráce navázaná na konferenci bude i nadále rozvíjet a odrazí se v nových projektech a příležitostech, které program Copernicus přináší.

V rámci konference byl vytvořen seznam účastníků s krátkou informací o jejich profesním zaměření. Doufáme, že tento dokument Vám usnadní komunikaci v oblasti dálkového průzkumu Země a prostorových dat a pomůže k navázání nových kontaktů. Budeme rádi za Vaše připomínky k obsahu i organizaci konference a děkujeme za Vaše ohlasy.

 

PREZENTACE

Sekce 1: Současný stav a novinky v GMES/Copernicus

Simona Losmanová (CENIA): Copernicus – nové směřování GMES?

Ondřej Šváb (MD): Cíle a priority kosmických aktivit v Evropě

Ondřej Mirovský (MŠMT): Věda a výzkum v GMES/Copernicus

Ondřej Šváb (MD): Očekávané socioekonomické přínosy GMES/Copernicus a příležitosti pro průmysl

 

Sekce 2: Současný stav GMES/Copernicus v EU

Astrid-Christina Koch (EC – DG ENTR – Copernicus Unit): Pohled EK na GMES/Copernicus

Alessandra Tassa (ESA): Kosmická komponenta GMES/Copernicus: Aktuální stav a výhledy

Richard Francis (EUMETSAT): Zapojení EUMETSAT v GMES/Copernicus

Hans Dufourmont (EEA): Aktivity EEA v GMES/Copernicus

 

Sekce 3: Paralelní workshopy
3.1 Krizové řízení: shrnutí služby Copernicus

Jan Kučera (JRC): První rok operačního provozu služby GIO-EMS

Agata Priolo, Domenico Grandoni (e-GEOS): GIO EMS Rush mode

Jan Kolomazník (GISAT): GIO EMS Non-rush mode

Pavel Skála (Geografická služba AČR): Vojenská podpora v oblasti prostorových dat pro krizové řízení

Oldřich Mašín (Pardubický kraj): RESTART 2013

 

3.2 Regionální aktivity v GMES/Copernicus

Lara Schaflinger (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen): Copernicus Masters 2013

Stefaan De Mey (EURISY): EURISY User programme

Roya Ayazi (NEREUS): NEREUS

Luboš Kučera (GISAT): GMES4REGIONS

 

Sekce 4: Služby GMES/Copernicus – území

Jiří Kvapil (CENIA): Corine Land Cover 2012

Filip Hájek (ÚHÚL): Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

Veronika Kopačková (ČGS): Využití družicových dat pro geologické aplikace, potenciál dat GMES/Copernicus

Vilém Pechanec (UPOL): Využití dat GMES/Copernicus při analýze vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště

 

Sekce 4 - Krátké prezentace

Martina Duerauer (IIASA) - Geo-Wiki.org – web-based validation tools for land cover data

Carlos Granja (ČVUT) - Particle tracker and radiation detector SATRAM in the ESA Proba-V satellite and particle telescope for RISESAT micro-satellite

Vladimír Holubec (ČVUT) - Presentation of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

Mikko Strahlendorff (Finnish Meteorological Institute) - The Finnish governments decision to financially support free and open data policy for public institutions

Jaroslav Valůch (Standby Taskforce) - Citizen 2.0 – Participatory mapping and monitoring

 

Sekce 5: Panelové diskuze
5.1 Příprava koncepce implementace GMES/Copernicus v ČR

Simona Losmanová (CENIA): Příprava koncepce implementace Copernicus

 

5.2 GMES/Copernicus v podnikání a aplikacích

Dana Slavíková (CzechTrade): Podpora podnikání v oblasti exportu

Ladislav Macka (Českomoravská záruční a rozvojová banka): Státní programy podpory MSP formou finančních nástrojů

Luboš Kučera (GISAT): Copernicus v podnikání a aplikacích

 

Sekce 6: Služby GMES/Copernicus – ovzduší a změna klimatu

Jan Horálek (ČHMÚ): Poskytování in-situ dat kvality ovzduší a jejich použití v kombinaci s modelovými a satelitními daty

Jana Kontrošová (MŽP): Klimatické změny na národní úrovni

Radim Tolasz (ČHMÚ): Aktivity a možnosti GEO ve vztahu k ČR

 

POSTERY

1) Historie znečištění a ochrana čistoty ovzduší (ČHMÚ) - 2. místo

2) Kvalita ovzduší ČR (ČHMÚ)

3) Mezinárodní spolupráce v ochraně čistoty ovzduší (ČHMÚ)

4) Projekt GeoNetCaB - aplikace DPZ v ochraně přírody (Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) - 3. místo

5) Monitoring urbanizovaných oblastí (GISAT s.r.o.) - 1. místo

6) CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

7) Projekt EnviSec (CzechGlobe)

8) Space radiation monitoring, particle tracking and directional visualization with Timepix based compact payloads at ISS, Proba-V and RISESAT satellites (Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze)