Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

1. české uživatelské fórum GMES

1) Základní informace z konference

2) Program

3) Fotografie

4) Prezentace

5) Postery

 

Ve dnech 29. - 30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.

    

Sekce zahraničních příspěvků

Konference byla zahájena úvodními projevy gestora GMES (Ministerstvo životního prostředí) a zástupců partnerských ministerstev (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy). První konferenční den byl rozdělen do tří tematicky zaměřených bloků. Cílem úvodního bloku bylo podat účastníkům konference obecný vhled do evropského programu GMES. Druhý blok nabídl českým účastníkům konference konfrontaci s představiteli evropských institucí, kteří využili prostor pro informování o zapojení svých mateřských institucí do GMES a zkušeností s řešením konkrétních úloh z pohledu evropského spoluřešitele vybraných oblastí GMES. Součástí tohoto nadnárodně orientovaného bloku bylo první oficiální vyhlášení druhého ročníku soutěže GMES Masters 2012. Potencionální řešitelé z České republiky byli vyzváni k zapojení do řady specificky zaměřených kategorií. Závěrečný třetí blok byl věnován uživatelům prostřednictvím prezentací o produktech a službách GMES produkovaných nebo využívaných na lokální, regionální i národní úrovni. Přednesené prezentace kompletně pokryly nejvýznamnější aspekty vztahující s k výstavbě a provozu kosmické infrastruktury, rozvíjení pozemní infrastruktury, sběru a sdílení dat, technické koordinace a v neposlední řadě i službám programu GMES. Příspěvky se mimo jiné dotkly problematické oblasti datové politiky nebo financování programu GMES po roce 2013.

    

Paralelní workshop na téma atmosféra a změna klimatu

První polovina druhého dne konference měla podobu 5 paralelně probíhajících sekcí věnovaných diskuzi nad jednotlivými tématickými oblastmi služeb GMES (území, atmosféra a klimatické změny, krizové řízení, bezpečnost) a GEOSS. Diskuze mezi uživateli směřovaly k identifikaci problémů a vyjádření potřeb, u kterých uživatelé požadují přijmout konkrétní opatření a najít kvalitní řešení. Odpoledne proběhl workshop zastřešený projektem geoland2. Po celou dobu konference probíhala jako doprovodná akce výstava tematických posterů státních i soukromých společností.

Ohlas na 1. české uživatelské fórum GMES byl vysoký, což dokládá počet téměř 100 přihlášených zájemců. Konference se zúčastnili zahraniční hosté z evropských řídících institucí (Sekci v anglickém jazyce uváděl zástupce Evropské komise z GMES Bureau), institucí zabývajících se kosmickou složkou GMES (ESA), in-situ složkou (EEA) a technickou koordinací (JRC). Pozvání na konferenci přijali i zástupci ze sousedních států - Německa, Rakouska, Slovenska a Polska, z nichž někteří vystoupili s vlastním příspěvkem. Návštěvníky konference byli dále zástupci ministerstev, resortních institucí, krajů, zástupci akademické a výzkumné sféry, studenti, ale i zájemci z řad českých soukromých podnikatelských subjektů. Partnery akce byly firmy GISAT s.r.o., ARCDATA Praha s.r.o. a MDP GEO s.r.o., ze zahraničních firem projevila zájem o partnerství firma ASTRIUM Czech Republic s.r.o.

    

Informační stánky

Účastníci konference se shodli na názoru, že přínosy GMES pro české uživatele spočívají především ve volném a otevřeném přístupu k datům, která budou do budoucna žádaným doplňkový zdrojem informací, jež pomohou řadě oborů významně zaplnit mezeru v dostupnosti dat. Diskutovány byly rovněž pozitiva a rizika přístupu k primárním surovým datům GMES pro vědecké účely. Rozvoj aplikací z dat dostupných pro státní a akademický sektor zdarma přinese velký potenciál pro růst odvětví a trhu s geodaty a aplikacemi. V následujícím období roku 2012 a 2013 bude zveřejněno několik dokumentů vztahujících se k budoucnosti programu GMES. V prvé řadě je očekáváno rozhodnutí EK o způsobu financování programu GMES, v němž Česko prosazuje cestu financování z rozpočtu EU. Dále je to nastavení datové/licenční politiky a přístupu k datům, které má zásadní význam pro podobu koncových služeb, portfolia produktů a jejich dostupnosti.

Konference prokázala připravenost, angažovanost a zájem českých uživatelů o nabízené služby. Dosažení synergických efektů a maximalizace přínosu zapojení ČR v GMES je možné dosáhnout jen na základě vzájemné spolupráce a porozumění potřeb.

1. české uživatelské fórum GMES bylo akcí, která více než dostatečně přispěla k vzájemné informovanosti a je výborným základem rozvíjení další spolupráce. U příležitosti pořádání 1. českého uživatelského fóra GMES proběhla první neformální schůzka zvláštní pracovní skupiny pro datovou politiku GMES při Radě ministra dopravy pro kosmické aktivity.

 

PREZENTACE

Sekce 1

Simona Losmanová (CENIA): GMES pro uživatele v České republice

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmické aktivity v ČR

Jiří Hradec (CENIA): Evropské horizontální datové politiky a přístup k jejich datům

Zdeněk Prouza (SÚRO): GMES a radiační bezpečnost

 

Sekce 2

Miguel Rocha de Gouveia (GMES Bureau): Global Monitoring for Environment and Security

Alessandra Tassa (ESA): GMES Space component

Karla Acosta (GISC - EEA): GMES in-situ coordination

Jan Kučera (JRC): JRC and GMES

Gunter Schreier (DLR DFD): GMES activities at DLR

Lara Schaflinger (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen): GMES Masters

Thomas Geist (FFG/ALR): GMES in Austria

Marek Banaszkiewicz (SRC) - GMES in Poland: Achievements and Challanges

 

Sekce 3

Zbyněk Stein (CENIA): Environmentální bezpečnost (EnviSec)

Milan Lazecký (VŠB-TU Ostrava): Aplikace družicové radarové interferometrie

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Aktivity pozorování Země ve sdružení regionů využívajících kosmické technologie (NEREUS)

Eliška Bradová (Hl. m. Praha): Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Tomáš Soukup (GISAT): Česká stopa v projektech GMES

Ondřej Mirovský (MŠMT): Věda a výzkum v GMES, finance, FP7 projekty

 

PARALELNÍ WORKSHOPY

Druhý den konference se všichni účastníci rozdělili do 5 paralelních workshopů na téma:

  • Území
  • Atmosféra a změna klimatu
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost
  • GEOSS

Všechna témata byla stručně charakterizována a byly uvedeny podněty k výměně názorů v podobě čtyř až pěti otázek, kterými se účastníci sekce zabývali po dobu vymezenou aktivní diskuzi. Po skončení všech paralelních sekcí přednesli jejich předsedající souhrn diskuse k danému tématu pro všechny účastníky konference.

Souhrnný popis všech sekcí a diskutovaných otázek naleznete zde.

1. Sekce Území

Sekce Území měla v porovnání s ostatními sekcemi nejvíce účastníků, kteří zde zastupovali státní správu i veřejnou a výzkumnou sféru. V jejím průběhu zaznělo mnoho podnětů a informací. Byla zde mimo jiné diskutována koordinace národní geoinformační politiky ČR, využívání stávajících dostupných dat a poskytování dat v souvislosti se směrnicí INSPIRE. Zdůrazněna byla nutnost spolupráce jednotlivých resortů.

2. Sekce Atmosféra a změna klimatu

Plánované sekce Atmosféra a změna klimatu byly vzhledem k nižšímu počtu přihlášených účastníků a příbuznosti obou témat sloučeny do jedné. Diskuze byla zaměřena na dostupnost družicových dat vhodných pro monitorování atmosféry a klimatických změn. Bylo zmíněno zapojení organizace EUMETSAT do GMES prostřednictvím vlastních projektů.

3. Sekce Krizové řízení

Sekce věnované tématu krizového řízení se zúčastnilo 14 zájemců. Hostem byl pan Jan Kučera ze Společného výzkumného střediska (JRC), které je zodpovědné za technickou koordinaci první operační služby programu GMES nazvané GMES Initial Operations Emergency Management Service (GIO EMS). V rámci sekce byly předány aktuální informace o stavu služby GMES pro krizové řízení, probíhaly diskuze, pracovní výměny názorů a zkušeností. Diskutovalo se nejen nad potřebnými parametry této služby z hlediska uživatelů, ale také o způsobu nastavení informačních struktur a legislativy. Do budoucna je třeba zlepšit koordinaci vzájemné komunikace mezi zainteresovanými stranami, dojde-li k aktivaci služby. Na závěr diskuze se účastníci shodli na benefitech služby GMES pro krizové řízení: v podmínkách ČR bude možné využívat především produkty podpůrného mapování ve formě doplňkových dat k již dostupným datům vytvářeným a průběžně aktualizovaným a to na úrovni národní.

4. Sekce Bezpečnost

Na úvod této sekce proběhla diskuse ohledně projektu G-MOSAIC, jejímž cílem bylo diskutovat důležitost jednotlivých oblastí tohoto projektu. Zdůrazněna byla klíčová role při identifikaci uživatelů dat a překryv s projektem Safer z oblasti krizového řízení. Dále byla probírána možnost dostupnosti surových dat z družic Sentinel a nadneseny možné způsoby jejich využití v oblasti bezpečnosti. Pokud bude Česká republika pozitivně nakloněna aktivnímu zapojení do GMES oblasti zaměřené na bezpečnost, bude nutné spolupracovat koordinovaně napříč zainteresovanými institucemi státní sféry. V diskusi byla vyzdvihnuta potřeba určení klíčových bezpečnostních oblastí, kterými by se mohli zabývat patřičné orgány ČR. Závěrem sekce podpořeným souhlasem všech jeho účastníků, bylo konstatování, že v rámci GMES by měl být kladen důraz na vnímání potřeb uživatelů.

5. Sekce GEOSS

V úvodu této sekce byla stručně představena problematika GEO, GEOSS, GMES a jejich vzájemného prolínání. Poté byly identifikovány základní problémy v oblasti GEOSS a diskutovány všechny připravené otázky. Jako hlavní problémy v této oblasti byly definovány koordinace, duplicity dat, financování a střet národních zájmů - tedy fakt, že každý stát má jinou představu o datech a datové politice. Většina z devíti oblastí GEOSS není efektivně koordinována ani na národní úrovni. Spolu se snahou o sdílení a harmonizaci prostorových dat by měl být vyvíjen tlak na jednotnou metodiku (v mnoha oblastech je na měření stejného jevu používána každým státem jiná metodika, příkladem může být měření průměrné denní teploty). Na těchto faktech se shodli všichni účastníci diskuse.

 

Workshop geoland2 - Hands on GMES Land data

Odpoledne druhého konferenčního dne probíhal workshop nazvaný geoland2 – Hands on GMES Land data moderovaný Ing. Tomášem Soukupem z firmy GISAT.

Prezentaci z workshopu je možné stáhnout zde

 

POSTERY

V rámci doprovodné akce bylo k vidění celkem 9 posterů, ze kterých návštěvníci konference vybrali 3 nejlepší.

Vybrané vystavené postery si můžete prohlédnout zde:

1 - GMES (Zbyněk Stein, CENIA)

2 - EnviSec (Zbyněk Stein, CENIA)

3 - Využití metod DPZ při vyhledávání kontaminovaných míst (Jaroslav Řeřicha, CENIA) - 3. místo

4 - Mezinárodní spolupráce (Luboš Moravčík, ČHMÚ)

5 - Distanční měření a informace (Michaela Radová, ČHMÚ) - 2. místo

6 - Česká stopa v GMES (Tomáš Soukup, GISAT s.r.o.) - 1. místo

7 - SEIS (Jarmila Cikánková, CENIA)

8 - Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS (Peter Svoboda; Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy)

9 - Poznejte ENVI 5 (Lucie Patková, ARCDATA PRAHA s.r.o.)